« Түрк Элдеринин Философиялык Мурасы»

I Эл аралык Симпозиуму

19 - 21- сентябрь 2018-жыл, Бишкек, Кыргызстан

 

Адам баласы байыркы доордон тарта кайсы жерде болбосун өз жашоосун улантуу менен бирге курчаган чөйрөсүн таанууга жана ага маани берүүгө белсенип келет. Адам баласынын мындай аракетинин байыртадан бери искусство, философия, илим жана башка тармактарда чагылдырылганын көрүүгө болот. Өзү жашаган ааламдагы болумду, барлыкты бир бүтүндүк ичинде түшүнүүгө аракеттенген адам кылымдардан бери изденүүлөрүн мифологияда, искусстводо, адабиятта, диний ойломдо, философияда туюнтуп келет.

Дүйнөнү түшүнүү аракети жалпы адамзатка орток болгону менен улуттук өзгөчөлүктөргө жана жашаган аймактын географиялык абалына жараша түрдүү өӊ-түскө ээ болгондугун да танууга болбойт. Адам баласы жашоосун улантуу үчүн өзү жараткан каражаттар аркылуу жашоо тартибин бир нукка салган сыяктуу эле, болумду жана барлыкты түшүнүп, түшүндүрүүдө оозеки чыгармачылыктан тарта философияга чейин ар кандай түшүндүрүү жолдорун ойлоп тапкан.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин философия бөлүмү 2018-жылдын 1 9 - 2 1-сентябрь айында Түрк элдеринин философиялык көз-караштарын талкуулоо максатында “ Түрк элдеринин философиялык мурасы” I эл аралык симпозиумун уюштурууда. Дүйнөнүн төрт тарабында жашаган түрк тилдүү элдердин маданий мурасын оозеки адабияттан, жазма тарыхтан табууга аракет кылуу менен бирге философиялык мотивдерди алып чыгуу жана түрк элдеринин философиясын жаӊы көз караштар аркылуу кайрадан карап, жалпы дүйнө элине таанытуу симпозиумдун негизги максаттарынан болуп саналат. Аталган симпозиум окумуштуулардын тарыхыбызга, динибизге жана маданиятыбызга байланыштуу омоктуу ойлорун ортого салууга, аларды сын көз караш менен кароого жана алгылыктуу жактарын жалпы адамзаттык мурас катары сунуштоого шарт түзмөкчү. Ошону менен бирге симпозиум жалпы Түрк тилдүү элдерде кезеги менен өткөрүлүп туруучу салттын саамалыгы катары эсептелет.